school nieuws groepen ouders foto's/films kunst! onderwijs inhoudelijk Contact 
Navigatie: 
 
 
 
   ouders - MR

 

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR)
 


Medezeggenschapsraad (MR) De Waterlelie
De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR van de Waterlelie komt ongeveer elke maand bijeen voor overleg. We hebben het dan over actuele onderwerpen zoals informatie over nieuwe methoden, stand van zaken omtrent ‘Beter presteren’, het pedagogisch klimaat, passend onderwijs en nog meer. Ook is er een aantal zaken op school waar de MR instemmingsrecht of adviesrecht op heeft. Denk aan het schoolplan, de vakanties, wijzigingen in doelstellingen of reglementen van de school. Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad BOOR (GMR-po)
Naast de MR van de Waterlelie is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs(GMR-po) die de 71 basisscholen vertegenwoordigt die bij het BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) zijn aangesloten. De GMR-po bespreekt met het bestuur van BOOR bovenschoolse aangelegenheden en vertegenwoordigt daarmee de Medezeggenschapsraden, ouders en personeel van de aangesloten basisscholen.
 
MR Leden
De MR van de Waterlelie bestaat momenteel uit 8 leden. Het minimum aantal leden is 4 en volgens ons reglement mag de MR uit maximaal 10 leden bestaan. Het belangrijkste is echter dat het aantal personeelsleden gelijk is aan het aantal ouderleden.
 
Personeelsgeleding
Kirsten Hol
Esther Pluis
Monique Seinen
Alice Wever (secretaris)
 
Oudergeleding
Esther van de Kamp
Rajesh Ramdhan
Wim Soeteman
Annemiek Stroosma
 
De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 2 jaar met de mogelijkheid om herkozen te worden. Na die periode van twee jaar worden verkiezingen uitgeschreven. Iedere ouder (voor de oudergeleding) of leerkracht (voor de personeelsgeleding) kan zich kandidaat stellen. Een aftredend lid kan zich ook herkiesbaar stellen.
 
MR vergaderingen schooljaar 2013-2014

 
 
Geplande datum:
30 september 2013
5 november 2013
13 januari 2014
4 maart 2014
27 mei 2014
7 juli 2014

U bent vanaf 20.30 hartelijk welkom om het openbare gedeelte van het MR overleg bij te wonen. Laat het vooraf even weten via één van de leden van de MR of via mr.obsdewaterlelie@gmail.comContact
In de nieuwsbrieven van de school brengen we regelmatig verslag uit van wat er in de vergadering is besproken.
Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen of wilt u specifieke onderwerpen door de MR met de directie besproken zien, neemt u dan contact op met ėėn van de leden van de MR. Ook kunt u een mail sturen naar mr.obsdewaterlelie@gmail.com


 
Links
http://www.infowms.nl/
http://www.boorbestuur.nl/default.asp?pid=177